تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

میدونستم که دروغ بودن همه حرفات
میدونستم خوب
فکر اینکه تو نباشی یه لحظه کنارم منو میترسوند
چقد زود همه حرفا و قولو قرارات از یادت رفت
من ارومم با خودم تنها تو این خونه تو خیالت تخت
میدونستم اگه هر جایی باشی تو بی من 
حرفی از من نیست
کنار تو چه باشم چه نباشم انگار منو یادت نیست
من هنوزم که هنوزه مثله قدیما عاشقت هستم
نمیدونم گناهم چی بوده 
که تو قلبت زده شد از من
دوست دارم ولی انگار دل تو با من نیست)
میدونم اگه رفتنی باشم کسی منتظرم نیست
(عشقی که به پای تو دادم به خدا کم نیست
میدونستم یه روز میری اما نه اینقدر زود
واسه من سخته ولی انگار واسه تو راحت بود
بگو کی اخه جای من اومد قلب تو رو لرزوند
من میخواستم که فقط تو ماله خودم باشی
ولی تو خیلی اسون و راحت منو تنها گذاشتی
به دروغم شده بازم بگو دوسم داشتی