تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Ab

برو بگو همه ایرادا از من بود 
یادگاریاتو بوسیدم ریختم دور
باورت کردم من ساده چشمم کور 
نمیگیرم دیگه حسی ازت انتخاب منی اما غلط
تو اومدی منو دیوونه کردی فقط
ما با تو صاف و ساده تو با ما این شکلی 
انقد عاشقت بودم فکر کردی بی عیبی
آروم و بی صدا داری میری
  کجا نداره زندگی بعد تو هیچ کیفی
پیش تو وقتی دلت تنگه دورم میپلکی
  آخر همه ی این حرفا میره یکی
خودمونیم بگو وقتی من نیستم
  میکنی خودتو با خنده تو دل کی
چه رویاهایی رو که با هم بافتیم 
اون همه خاطراتو با هم ساختیم
من و تو زندگیمونو به هم باختیم به هم باختیم
تو راجع به خودت چی فکر کردی
  فکر کردی میری و بر نمیگردی
دستای منو بد جایی ول کردی بد جایی ول کردی
ما با تو صاف و ساده تو با ما این  شکلی
انقد عاشقت بودم فکر کردی بی عیبی
آروم و بی صدا داری میری 
کجا نداره زندگی بعد تو هیچ کیفی
پیش تو وقتی دلت تنگه دورم میپلکی
 آخر همه ی این حرفا میره یکی
خودمونیم بگو وقتی من نیستم
 میکنی خودتو با خنده تو دل کی