تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

با من تبانی کـن همدست شو همدست
با اینکه بین ما راهای دوری هست
وقتشه قلبت با حرفات یکی باشه
با من یکی شو تا این قصه زیباشه
همدست شو با من تو جرم دل بستن
راهی رو پیدا کن وقتی درا بستن
حالتو میدونم طرح نگات پیداست
وقتی از اون دورا فکرت هنوز اینجاست
من گم شدم بین این صخره های سخت
از رو ستاره ها باز میشه پیدات کرد
تکرار تو خوبه حتی همین الان
اسمت که پیچیده تو قلب کوهستان
همدست شو با من تو جرم دل بستن
راهی رو پیدا کن وقتی درا بستن
حالتو میدونم طرح نگات پیداست
وقتی از اون دورا فکرت هنوز اینجاست