تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F

صدام نمی رسید اون وقت که آروم و ساکت بودم
فریاد من از رو خشم نیست 
بلند میگم همه بشنون
سالیان پیش گلی غنچه کرد
پا شو کرد تو زمین خودشو از ریشه گنده کرد
سالیان پیش شاخه ای کس نداشت فقط یه اسم
مستعار بقیه گذاشتن براش
کنارهم بزرگ نشون دادن ارزشو
شاخه تنومندیشو گلم بوی عطرشو
یکی برگشو اون یکی رنگشو
تاکه آسمون بسته شد طوفانی اومد سمتشون
خار زیاد شد سیاه پوشوند پیکرو
گل برازنده رو گرفت از اون جلوه رو
باد اومد شاخه رو تکون داد اون هیکلو
گرفت ازش هیبتو شل کرد هرچی سفترو
گرگ اومد کند و رفت ملخ رسید کند و رفت
سیل زد و رفت و هرچی بودو کرد نرم و لخت
گل و آب مه و خاک له و باز هر دو ور
شاخه رسید سمت راست
 و گل جدا شد سمت شرق
سالیانی بعد برحسب اتفاق
گذرا به هم خورد نبود فرق و اختلافی
شاخه درختی شده بود و گل سربلند
یاد گذشته کردنو خندیدن باهم بلند
آسمون صاف پرنده داشت میخوند
که قرار شد ادامه بدن همون راه عادیشونو
رو به جلو رو به افق
تو باغچه نه اینبار تو بوستانی بزرگ
صدام نمی رسید اون وقت که آروم و ساکت بودم
فریاد من از رو خشم نیست
بلند میگم همه بشنون
لازم نیست فقط مخصوص قشر خاصی باشه
جذابیتش برای سن و سالی باشه
برا جلب توجه دست رو جای حساسی باشه
کار من نیست من بیشترم
با سلیقه هرکس اختلافی داشته باشه
با عقیده های شخصی بخواد شاخ به شاخ شه
پر فحش و حرفای ناسزایی باشه
کار من نیست من بیشترم
یه چیزی اختراع شه که
 نه سیاسی نه احساسی و نه اجتماعی باشه
بدون این که اسم هیچ غذایی باشه
باعث شه یه جایی یه اشتهایی وا شه
یه دعوایی باشه خوابیده بیدارشه پاشه
هر کسی برا خودش کس خاصی باشه
یه قهرمانی باشه که تنها هدفش تو زندگی اینه
که رکورد خودش جابه جا شه
با این رشته کلید شاید یه درایی واشه
هزارتا قصه بی این که داستانی باشه
یه طرز فکر پر و بی اعتراضی باشه
جا خبرنگاری چیز خبرسازی باشه
چرا تو شب از تاریکی قصه هایی باشه
خوبه تو این قصه ها یه چراغی باشه
تو زیرزمینش پله هایی باشه
واقعیت تلخه تو قصه عشق و حالی باشه
بدون ایهام و قافیه ی خاصی باشه
همچین چیزی باید خیلی لوس و عادی باشه
شایدم یه درصد یه کار استثنایی شد
میگفتن نمیشه...هه نمیشد
صدام نمی رسید اون وقت که آروم و ساکت بودم
فریاد من از رو خشم نیست
بلند میگم همه بشنون
شاید این بار برسه صدام
به گوشای بسته
فریاد من از شوقیه که توی سینه ها حبسه
صدام نمی رسید اون وقت که آروم و ساکت بودم
فریاد من از رو خشم نیست
بلند میگم همه بشنون