تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

همون بهتر که رفتی همون بهتر که نیستی
میموندی با منه دیوونه آخه که چی شه
همون بهتر نموندی درست فهمیده بودی
تو حق داشتی ی وقتایی ی چـیزایی نمیشه
تو با من زندگیتو به آتیش میکشیدی
باید پر میزدی پرواز میکردی دوباره
دوست دارم هنوزم ولی بهتر که رفتی
از این هفت آسمون سوت و کور و بی ستاره
دلم میـخواست باشی با من
 اما منو آزار میداد نگاهت
گذاشتم بی خیالم شی بری 
تا نیاد غم توی اون چشمای ماهت
گرفتارت شدم اما نذاشتم 
 گرفتارم بشی گفتم نمونی
دوست دارم هنوزم مثه سابق 
 دوست دارم ولی شاید ندونی
دوست دارم ولی شاید ندونی
دلم میخواست باشی با من اما 
 منو آزار میداد نگاهت
گذاشتم بی خیالم شی بری
 تا نیاد غم توی اون چشمای ماهت