تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G

میخواستمت ولی نموندی پیشم
حتی بمونی عاشقت نمیشم
فایده نداره اشک و گیریه زاری
نه خودتو میخوام نه یادگاری
دروغ نگو تقصیر این زمونس
هردومون میدونیم اینا   بهونس
به جون تو نباشی اصل حاله
زندگی بی تو پر عشق و حاله
میخواستمت ولی نموندی پیشم
حتی بمونی عاشقت نمیشم
فایده نداره اشک و گریه زاری
نه خودتو میخوام نه یادگاری
دروغ نگو تقصیر این زمونس
هردومون میدونیم اینا    بهونس
به جون تو نباشی اصل حاله
زندگی  بی تو  پر عشق و حاله