تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

کاش میشد از تو دلم    حرفامو بیرون بریزم
یه شبم اشکامو من    تو دامن اون بریزم
دل من به این خوشه    که یاری مثل اون داره
سر حرفش میمونه   این دیوونه تا جون داره
میخوان این دل خوشی رو ازم بگیرن
اگه اون بود نمیذاشت
میخوان آتیش بزنن به هستی من
اگه اون بود نمی ذاشت اگه اون بود نمیذاشت
حال من این جوری باشه نمیذاشت حرفی و ترسی
دیگه از دوری باشه   دل من به این خوشه
که یاری مثل اون داره   سر حرفش میمونه
این دیوونه تا جون داره