تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی
شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی
آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود
اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود
به عشق تو زنده بودم منو کشتی 
دوباره زنده کردی
دوست داشتم دوسم داشتی منو کشتی
دوباره زنــده کردی
تا تویی تنها بهانه واسه زنده بودنم
من به غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم
عشقت به من داد عمر دوباره 
معجزه با تو فرقی نداره
تو خالق من بعد از خدایی 
در خلوت من تنها صدایی ــــ 
به عشق تو زنده بودم منو کشتی
دوباره زنــده کردی
دوست داشتم دوسم داشتی منو کشتی 
دوباره زنــده کردی
رفته بود هر چی که داشتیم دیگه از خاطر من
کهنه شد اسم قشنگت میون دفتر من
من فراموش کرده بودم همه روزای خوبو
اومدی آفتابی کردی تن سرد غروبو
عشقت به من داد عمر دوباره 
معجزه با تو فرقی نداره
تو خالق من بعد از خدایی
در خلوت من تنها صدایی ــــ 
به عشق تو زنده بودم منو کشتی 
دوباره زنده کردی
دوست داشتم دوسم داشتی منو کشتی 
دوباره زنده کردی