تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

چقدر حال چشات خوبه واسه این دل مخروبه
سر جنگ داری با قلبی کــه فرماندش یه مغلوبه
منم دیو و تو چلگیس یــه دیوم با چشای خیس
دلم دریاست 
ولی جز تو برای هیچکس توش جــا    نیست
چشای قد گردوتو منو اون لبای کندوتو
این سکوت جادوتو نمیدونی چقدر میخوام
من اون چشای قاتل رو آره اون توی مشکل رو
واست دلشوره دل دل رو نمیدونی چقدر میخوام
اهای خاتون دیونه ازت عقب نمیشینم
پای دیونگی باشه خودم دار المجانینم
باید بدزدمت این بار باید قلبت طلسمم شه
صفحه های شناسنامت همین امشب به اسمم شه