تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

گل اگه باشی سنبلی پرنده باشی بلبلی
به چشم من که عاشقم قشنگ تر از هر چه گلی
وای که چه خوش آب و گلی با اینکه سختی مشکلی
به چشم عاشق من هر جوری باشی خوشگلی
چجوری بگم دوست دارم چجوری بگم خاطر خواتم
چجوری بگم باور کنی عاشق روی ماهتم
چجوری بگم دوست دارم
کنار چشم پونه ای تو خوشگلا نمونه ای
تو قلب وامونده ی من آخ یکی یدونه ای
گل اگه باشی سنبلی پرنده باشی بلبلی
به چشم من که عاشقم قشنگ تر از هر چه گلی
چجوری بگم دوست دارم چجوری بگم خاطر خواتم
چجوری بگم باور کنی عاشق روی ماهتم
چجوری بگم دوست دارم
تو این هوای بارونی وقتی که آواز میخونی
میگم چه عشقی داره این عاشقی و پریشونی
من تو رو خیلی دوست دارم نگو که باور ندارم
اونی که میخواستم تویی محال تنهات بذارم
چجوری بگم دوست دارم