تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

طلوع خورشید با صدای نازت
نفس تو نفس یه هوای تازه
این زندگی ما بود این زندگی ما بود
واسه بقیه عادی ولی خاص هم دیگه
هر کاری میکردیم واسه هم
این زندگی ما بود این زندگی ما بود
گذشته نمیره از یاد من یا تو
یاد شب بیداریا تا صبج 
نمیشه کاریش کرد اما خب
هنوزم تا حرف تو میشه میبره فکره منو پیشت
سرد شدیم یواش یواش رابطمون نفس نداشت
گفتی برام قفس نباش رد شدیم از هم
دور شدیم از اون هوا  چیزی نمونده بین ما
کاش بتونی بگی چرا رفتی از دستم
رد شدیم از هم
واسه اون روزا تنگ شده دلم
گفتگوی ما در گوش هم
من بهت بگم جات تو قلبمه تو بهم بگی مثل ما کمه
غروب غمگین و بارون تو شروع پرسه تو خیابون
زندگی ما شد این زندگی ما شد
رسیدیم آخرش انقد سریع 
ببین یه بهار خاکستریزندگی ما شد
این زندگی ما شد