تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G

امشب انگار خون تازه ای تو رگ های منه
یکی از عمق سکوتم داره فریاد میزنه
منو از جاده نترسون نگو که فاصلمون
صد تا کفش س ربیو صد تا عصای آهن
تو سرم افتاده امشب هوس قدم زدن
رد شدن از دل آتیش توی چشم به هم زدن
پا به پای سیم گیتار خوندن از گذشته ها
تو هوای روشنو پاک ترانه دم زدن
نازنین فقط توی همین نفس با من باش
بگو هستی که برم به این قفس با من باش
گوش بده نبض ترانه تنها با تو میزنه
بیبیه ترانه هام تویی و بس با من باش
بیا امشب از حصار هر بهانه رد بشیم
لهجه ی نابو زلاله این شبو بلد بشیم
ما دوتا رود خونه ایم تو دریا میرسیم به هم
نکنه طعمه ی دیوارای سرده سد بشیم
ولی انگار که دارم با خودم حرف میزنم
نازنینم تو کجایی صداتو نمیشنوم
نگا کن فقط یه سایه پا به پای من میاد
سایه طعنه میزنه تنهـا رفیق تو منم
نازنین فقط توی همین نفس با من باش
بگو هستی که برم به این قفس با من باش
گوش بده نبض ترانه تنها با تو میزنه
بیبیه ترانه هام تویی و بس با من باش