تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اینکه بارون گرفته  اینکه اون توی راهه
اینکه فهمیده دوری  بدترین اشتباهه
 مثل   شومینه روشن   مثل   ایینه رو راست
بعد یک سال دوری اینکه اخر خودش خواست
خودش خواست
یعنی پاییز امشب بارشو جمع کردو
میشه با عشق سر کرد این زمستون سردو
یعنی اغوش سردم پر شه از عطر موهاش
یعنی یلدای امسال با منه ارزوهاش
ارزوهات مبارک   شب یلدات مبارک