تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

عشق یه شهره که ازت دور نیست
هر چقد هم جاده بخواد کش بیاد
عشق یه دختر با موهای سیا ست
وقتی نشستی تا با ساکش بیاد
عشق همینه که نگاهت کنه
عشق کنی لرز کنی تب کنی
تا اس ام اس میزنه دارم میام
پاشی یه تهران رو مرتب کنی
عشق یه اهنگه پر از خاطره است
اشک و لبخند ولی عالیه
عشق یه حالی مثل دلواپسی
عشق یه حسی مثل خوشحالیه
عشق همینه که اگه خسته بود
خسته نشی باشی و درکش کنی
اگه اذیت میشه از بوی دود
سیگار لعنتی رو ترکش کنی
عشق مثل برف که میشینه و
خستگی در میکنه تا اب شه
عشق همینه که تا اسمش میاد
ابرها برن اونور و افتاب شه
عشق یه آهنگه