تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

من نگاه تو را ، حس ناب تو را به جهان ندم
تا اسیر توام ، من از این قفست به خدا نرهم
پس بمان که دلم ، 
این دل بی قرار به تو خو کرده است
دل عاشق من ، بگذشت ز همه به تو رو کرده است
ای ناجی من ، 
من را به نگاهی برهان ز خودم ، ز خودم
عشق اتفاق است ، 
اما اتفاقی عاشقت نشدم نشدم نشدم
ای ناجی من ، 
من را به نگاهی برهان ز خودم ، ز خودم
عشق اتفاق است ، 
اما اتفاقی عاشقت نشدم نشدم نشدم
به تو گر نرسم چه کنم ای زیبای من
با شب و روز خود چه کنم ای فردای من
تو که خواهش هر شعر منی بی من نرو
با من بی تو باید چه کنم ای رویا من