تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

من قلبم مث تو سنگ نیس که تو بری وایمیسه 
به خدا وایمیسه
ای داد بر من فرداست که حالیم میشه نیست 
الان که گرمم
دیوونه کردم هر کی که دورم بود آخه 
دیوونه برگرد دیوونه برگرد
کاش بهش میگفتم 
قلبم به عشقش میتپه فوقش میگفت نه
بد جوری قفلم دیوونه میشم 
وقتی که یادش میفتم یادش میوفتم
من قلبم مث تو سنگ نیس که 
تو بری وایمیسه به خدا وایمیسه
من قلبم مث تو محکم نیست 
خوبیتو یادم موند بدیتو یادم نیست
نه نرو انقده بد نشو باهام نذار هیچ کس دیگه
رو جام نرو گم بشه خاطره هات خاطره هام
حیف که نخواستی بسازی با من دیگه راهی نبود
که تا من چی آوردی به روز صدام صدام
هر چی میخواست بشه شد مگه نه
اگه رفتی برو اگه نه منتظرش نذار 
این دل دیوونه رو
هیشکی نبود برا من مث تو
دیگه هر چی میخوای واسه تو
تنها نذار من لعنتی رو دل نرو
من قلبم مث تو سنگ نیس که تو بری وایمیسه