تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ای ایران ای مرز پر گوهر
ای خاکت سر چشمه ی هنر
دور از تو اندیشه ی بدان
پاینده بمانی تو جاودان
ای دشمن از تو سنگ خاره ای من اهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون شد ریشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد
این جان ما  پاینده باد خاک ایران ما