تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

خداحافظه اون همه خاطرمون
خداحافظی منو عشقم به خودت برسون
روبه راه میشه دل میشه نوبت من
یه روزی مثه حاله الانم تو میریزی بهم
تو میریزی بهم
این که عوض شدی ترس منه 
شدی بازیه دست همه
میزاری میری بی من تو که میدونی سخته غمت
از تو چی دیگه سهم منه من این روزارو دیدم
این روزارو دیدم
من که قلبمو باختم با بد و خوب تو ساختم
کاش بهم بگی فقط چی اخه دلتو زد
رفتی از همه بریدم از تو به کجا رسیدم
خیال تو بارون و شب این دلمو دیوونه کرد
دلمو دیوونه کرد  اینکه عوض شدی ترس منه