تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

ضیافت های عاشق را  خوشا بخشش خوشا ایثار
خوشا پیدا شدن در عشق  برا ی گم شدن در یار
چه دریایی مـیان ماست  خوشا دیدار ما در خواب
چه امـید ی به این ساحل خوشا فریاد زیر آب
خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن
خوشا مردن خوشا از عاشقـی مردن
اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هوشـیار
مرا یارا ی بودن نیست تو یاری كن مرا ای یار
تو ا ی خاتون خواب من ، من تن خسته را در یاب
مرا همخانه كن تا صبح نوازش كن مرا تا خواب
همیشه خواب تو دیدن دل یل بودن من بود
چراغ راه بیـدار ی اگر بود از تو روشن بود
ضیافت ها ی عاشق را ــــــــ 
خوشا بخـشش خوشا ایثار ــــــــ 
خوشا پیدا شدن در عشق ــــــــ 
برای گم شدن در  یار      ــــــــ 
نه از دورو نه از نزدیك 
تو از خواب آمدی ای عشـق
خوشا خودسوزی عاشق  مرا آتش زدی  ای عشـق
خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن ــــــــ 
خوشا مردن خوشا از عاشـقی مردن ــــــــ