تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:E

 ـــــ عزیزم عاشق باش مث من وقتی برات میمیرم
 ـــــ تو فقط لب تر کن بگو خوشبختی برات میمیرم
 ـــــ عزیزم عاشق باش
 دو روز دنـیا سریع طی میشـه
 ـــــ من یه روز دنیامو به پات میریزم 
یعنی کی میشـه
یارم باش اگه میتونی کنارم باش
 ـــــ همه ی دار و ندارم باش 
عاشق برق تو چشماتـم
 ـــــ چه خاطره ها که ندارم باهاش
نفس دل بی قرارم باش
 ـــــ من اگه به کسی بگم عشقم
بود و نبودمو میذارم پاش
تو کی بودی که من موندم تو کارت دوباره
همه چیزم شدیدا بستگی به تو داره
دلم پر میزنه اسمت میاد آدم حیفش میاد
تا تو اینجایی بخواد
یه لحظه م چشماشو رو هم بذاره وای دوباره ــــــ