تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm


راه این گلومو میـبندی کل وقتایی که میـخندی
مثل ماه گرفتگی میشه وقتی که چشماتو میـبندی
تو گذشته هامو فهمـیدی 
حال و روزمو خودت دیدی
کلی مهربونی کردی که از با من بودن نترسـیدی
جون دلم فقط با دست تو وا میشه گرم
منو از نقطه تاریک دلم
 بیرون بکش چشـم خوشگلم
جون دلم بشو یه امشبو مهمـون دلم
راه بیا یه بار با قانون دلم جـون دلـم  
من میخوام مال تو باشـم روز و به عشق تو پاشم
هی چشام تورو ببیـنه
من میخوام گیر تو باشـم وصل به زنجیر تو باشم
راز گردنبند همینه
آره مگه چشای تو چی داره
که به خاطرش چشام تا صبح بیـداره     ــــــ
جون دلم فقط با دست تو وا میشه گرم
منو از نقطه تاریک دلم 
بیرون بکش چشم خوشگلم
جون دلم بشو یه امشبو مهمـون دلم
راه بیا یه بار با قانون دلم جـون دلـم