تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

دوباره بارون میاد آروم 
میکوبه روی شیـشه دلم آروم نمیشه
رد پاهات مثه زخمی 
که میمـونه تا همیشه دلم آروم نمیشه
روت تو روم وا شد دوباره دعوا شد
یه نفر رفتو یکی دوباره تنها شد
اونکه عشقم بود پشتم بهش گرم بود
یخ زده قلبم واسه اونکه سرش گرم بیود
هـی یه کاری کردی که تو رو همه وایسم
حیـف تقصیر تو که نبود من خودم خواستم
هی ــــ یادته میگفتی ببینیم همو کی بگو کی
سنگی چند وقته کمرنگی تو 
با کی میجنگی این آخراشه
فریاد دادی منو بر باد 
هی وای از اون روز که سنگم طـلاشه
 سنگم طـلاشه
روت تو روم وا شد روت تو روم وا شد