تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بارون که میزنه یاد تو میافتم
داغـونم این همه یادته میگفتم
من ـــــ  تو زیر بارون هر دو
هر دوتامون از هم سیریم دور از هم میمیریم
وای بستم من قلبی با حسرت خسـتم کردو داغون
وای بستند پیمان من  و          بازم با این بارون
چشـمات شکست منـو دیوونه
بسته واسـم   دلـم دیگه داغونه
منو غصه ی عشق تو بسمه
شده عادتی واسه تو از غمه
منو دیر اومدن بگم این همه
منو عاشقی پای تو بسمه
وای بستم من قلبی با حسرت خـستم کردو داغون
وای بستند پیمان من و    بازم با این بارون