تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

منه دیوونه بارونو پرسه ها
یاد گذشته هق هق و گـریه ها
محاله باشی محاله باشی
هر روز از دیروز عاشق تر میشم
زیر این بارون خسته و ابریشم
محاله باشی محاله باشی
محاله باشی تو کنار من تنها
یه لحظه آروم نیست هوای من
بعد از تو هیچکی ندیده لـبخندو
رو صورت این مرد دنیای من
یاد تو آروم میشه رو سر من بارون
امـون از قلبی که میشکنی تو روم آسون
میباره بارون میباره بارون
آروم آروم اشکای پنهونـی
قدم قدم با این شب بارونی
محاله باشـی محاله باشی
میخونه این مرد میونه کوچه ها
میشینه بارون رو خط گونه ها
محاله باشـی محاله باشی
محاله باشی تو کنار من تنها