تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

شب گذشـت و تب گذشت و عمر رفـته برنـگشت
نو بهـــــاری تازه آمـــــــد 
داغ لالـــــه تازه گــــشـت
نــــم نـــــم باران غــــبارانه هـــوارا شسته بـــود
با نـم شـــبنم  پر پروانه ها آغشته بـــــــود
بر حریر خاطره دست توان سرنوشت
خاطـــرات تلخ و شیرین کــــنار غم نوشت
تا نوشت از راه  رســـــیدم 
راه خود بی راهه دیدم
با هــمه بـشکسته بالی  سر به زیر پر کشـیدم
افتاده در بنـدم  من اسیرم من اسیرم من اسیر
وا مانده در راهـــم ای خدا دستم بگیر 
دستـم بگیر
کشتی توانم را روزگار ای روزگار ای روزگار
وا مانده در راهم ای خدا دستم بگیر 
دستم بگیر
دست فرمان طــــبـیعت 
پـشته من را با حقیقت
با همه نامهربانــــــــی می دهد
 برمن نصـیحت