تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

گل آفتابگردون هر روز
به انتظار دیدن  یاره
اما خورشیدو پوشونده
ابری که تاریکه و تاره
چشمای آفتابـگردون
باز نگران از ابرا
داد میزنن این تنها
طاقت دوری نداره
تا بشه وقتی خورشید
از دل ابرا پیدا
باز کار آفتابـگردون
انتظاره انتظاره
   لا      لا لا   لا
آخرش ابرا رو از رو
رخ خورشید بر میدارم
توی آغوش نفسهام
عطر لبخند و میارم
واسه دیدارت همیشه
میزنم تا آسـمون پل
بمون همیشه کنارم
تویی خورشید منم اون گل
دونه دونه دونه
دونه دونه
پاک کنیم اشکای
روی گونه ها رو
دونه دونه دونه
دونه دونه
پر کنیم از شادی
همه خونه ها رو
   لا      لا لا   لا   ـــ
میخوام اون ابرای تیره
که گرفتن روی خورشید
همه بارون بشن
اما ببارن رو گل امید
تا که چشمونم همیشه
باشه به آسمون تو
تا بمونم من همیشه
گل آفتابگردون تو