تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من با زخم زبونـــات رفــیقم
مرهم بذار با حرفات رو زخم عمیقم
با توام كه داری به گریم مـیخندی
كاش میشد بیا یو به من دل ببند ی
تنها بودن یه كابوس شومه عـزیزم
كار دل نباشی تمومه عزیزم