تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

کاش غصه تموم میشد کاش گریه نمیکردم
من باعث و بانیش ام دنبال کی میگردم
تقصیر خودم بوده هر چی که سرم اومد
از هر چی که ترسیدم عینا به سـرم اومد
تا حس منو دیدی احساس خطر کردی
تو رازمو فهمیدی دنیا رو خبر کردی
این حادثه ی تلخو از چشم تو میدیدم
تو روی تو دنیا بود من پشت تو جنگیدم