تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ما به هم محکومیم مثه مثه ما دوتا به هم مثه
مثه دوتا بی گناه مثه مثه دوتا مـتهم
ما به هم محکومیم مثه مثه آه بعد گناه
مثه این جرم عزیز مثه مثه عشق تو یه نگاه
حال من ویرون حال تو ویلا
روی موجا رفت کل عشق ما
کی هست که از ما خبر داره
از دل دریا گل برداره
مثه خطای ریل راه آهن مثه اجبار تن به پیراهن
مثه حس تنهایی آهنگایی که با ما همراهن گاها
متولد یه روز و یک ماهن 
مثه یه لحظه خیلی کوتاهن
مثه احساس حس لمـس 
دسته گلی که بهم دادی اشتباهن