تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

با اینکه تووی تقویم ، من و تو 
جز زمستون نیسـت
با اینکه زندگی کردن ، توو این
 شرایط آسون نیست
توو این شـرایط آسون نیـست
با اینکه آرزوهامون به خواب و رویا محدوده
تا میتونی تحمل کن ، که تا بوده همین بوده
که تا بوده همین بوده
من و تو زنده موندیم و 
به سختی زنـدگی کردیـم
گذشته ، حال ، آینده من و تو وارث دردیم
من و تو وارث دردیم
من و تو زنده موندیم و 
به سختی زنـدگی کردیـم
واسه یه لحظه آرامش ، ما هر کاری بگی کردیم
ما هر کاری بگی کردیم
با اینکه بغضمون کهنست 
 با اینکه سفـرمون پر نیست
با اینکه خستگی های ما ، قابل تصـور نیسـت
با اینکه توو شبامون ، نشونی از چراغـی نیست
تا میتونی تحمل کن ، که خورشید اتفاقی نیست
من و تو زنده موندیم و به سختی زنـدگی کردیم
گذشته ، حال ، آینده من و تو وارث دردیم
من و تو وارث دردیم
من و تو زنده موندیم و به سختی زنـدگی کردیم
واسه یه لحظه آرامش ، ما هر کاری بگی کردیم
ما هر کاری بگی کردیم