تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

میشه نگام کنی راحت شه زندگیم
چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم
هر کس به جز تـو رو انکار می کنم
من عاشق توام اقرار می کنم
اقرار می کنم به یاد تو هنوز
هم سخته خواب شب هم خنده های روز
از تو حواسم و هی پرت می کنم
با قلب بی کسم هی شرط می کنم
برگشتنای دیر و دل بستن های زود 
باور نمی کنی
دست خودم نبود دست خودم نبود
دست خودم نبود ، دست خودم نبود