تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:E

من و تو آدم و حوا نبودیم
جدا از مردم دنیا نبودیم
من و تو با همین مردم نشستیم
ولی انگار با اینا نبودیم
من و تو با همین مردم نشستیم
ولی انگار با اینا نبودیم
من و تو تا نفس باشه من و تو
من و تو تا قفس باشه من و تو
من و تو حـرفمون حرف هوس نیست
اگرم از هوس باشه من و تو
من و تو حرفمون حرف هوس نیست
اگرم از هوس باشه من و تو
من و تو جونمون از هم جدا نیست
من و تو با تو و من بین ما نیست
یکی هستیم تا اون حد که دیگه
به تنهایی ما غیر خدا نیست
من و تو تا نفس باشه من و تو
من و تو تا قفس باشه من و تو
من و تو حرفمون حرف هوس نیست
اگرم از هوس باشه من و تو
من و تو حرفمون حرف هوس نیست
اگرم از هوس باشه من و تو