تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

هرجای شهرو میگردم ما با هم خاطره داریم
آخر عمرمه اون روز  که ازم چشم برداری
الان تو همون خیابونم که با هم راه میرفتیم 
اگه این آدما میذاشتن تا خود ماه میرفتیم
مگه کل این دنیا چندتا مثل تو داره 
بیا که این دلم بی تو تنهاس بی کس و کاره
منو هیشکی نمیفهمه جز تو یه نفر 
دلو بردار هرجایی ببر نگهش دار پیش خودته
میدونی من فقط دلم مـیخواست خودتو 
دلم خوشــه به بودن تو نبینم هیچکسیو دورت
نباشی خوابم نمیبره شب چشم باز 
بیا تو دستات بچه شم باز 
همه بهم میگن دستت انداخت
تو ببین چند باره میزنی زیر حرفات 
هی میگی این دفعه فرق داره