تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

یـه روزی ، دنیا رو تکون میـدم حتـی اگه ،
 دسـتای من پر نیسـت
امـروز اگه ، سنگینه شـونه هام پرواز من ، 
دور از تصور نیسـت
دیـروز من ، لبریز فردا بود با مردم از ، 
امـید میگفتـم
روزی که بند کفشمو بسـتم 
کـوه جلو رومو پذیرفتـم
من مرد لحظه های دشوارم 
اینو به لحظه هام نشون میدم
واسه جماعتی که خردم کرد
 از قله دستامو تکون میدم
من مرد لحظه های دشوارم 
اینو به لحظه هام نشون میدم
واسه جماعتی که خردم کرد
 از قله دسـتامو تکون میدم
فکرای درهم برهم و تلـخم 
خورشید من توو فکر شب هامه
دسـت خدا روی جهانم هست رویای من
 نزدیـک دستامه
من عاشق حال خودم هسـتم هر کس ـــــ  که
 عاشق باشه خوشبختـه
یه روزی دنیا رو تکون میدم حتی اگه 
دنـیا بگه سختـه   من مرد