تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

راه میفتم تو خیابون  هرجارو میبینم
یاد تو میفتم یاد قدمات
راه میفتم تو خیابون پر بغض تو سینم
یادته میگفتم مال من غمات مال من غمات
این خیابونا عطرتو دارن
همیشه عطر تو که کم نمیشه
 عطر تو که کم نمیشه
این خیابونا منو که بی تو میبینن
زیر پای من میشینن تا رسیدن