تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

تا تو عاشقانه بودی  شب من سحر نمیخواست
به ستاره دل نمیبست  از تو بیشتر نمیخواسـت
تا تو عاشقـانه بودی   شاعرانه بود بودن
قهر بود غصه با تو  دور بود گریه از من
تا تو عاشقانه بودی   واژه   باغی از ترانه
قصه قصه ی رنگی  شعر ، شعر عاشقانه
من به دنبال تو بودم  تو به فکر همزبونی
من تموم بی قراری   تو تموم مهربونی
تو به اشک اجازه دادی  توی چشم من بشینه
تـــا   غرورم و شکستم  گفتی عـاشقی همینه
گفتی اما دل ندادی  گفتی اما دل نبستی
گفتی عاشقت نبودم  ساده بودی که شکستی
ساده بودم مثل آینه  تا تو عاشقانه بودی
فقط از تو مینوشتم  تــــا تو شاعرانه بودی
تا تو عاشقانه بودی