تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو توو دید من نیستی کجایی
چطور انقده نترس و شجاعی
چطور انقده بد شدی خدایییـییییییـییییی
تو توو فال من نیستی چرا نه
چرا محل نمیذاری به آدم
چرا گریه نمیکنی به یاددددددددددم
دوست دارم دوباره اون پاهای
خستت کنارم راه بیانو
دوست دارم دوباره تو واسه من بخونی
منم بزنم با پیانو
تو توو اتاق من نیستیییییی چرا نه
چطور انقد یهو میشی یه نامرد
چرا نمیرسه هیشکی به دادم
هزار تا نذر هزار تا اشک هزار شمع
نشد غافل ازت حتی یه بار شم
همیشه من همینقدر
دوست داشتتـتتتتتتـتتم