تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

امان از این تنهایی شدم مثله دریایی
که هر طرف میچرخه تو ساحلش تویی
سرابتو میبینه تو      قلب هر آآآآآآآیینه
تمامه فکرش اینه مقابلش تویی
خدا منو ببین این زندگی رویای من نیست
میدونم اینجا جای من نیست خدا منو ببین
خدا منو ببین رویامو برگردون به شبهام
من زندگیمو از تو میخوام 
خدا منو ببین خدا منو ببین
رفیق هر شبم تنهایـیهامه
اینو نگاه من به همه میگه
اگه فکر نجات هر دومونی به من فرصت بده
یه  بار دیگه
خدا منو ببین این زندگی رویای من نیست
میدونم اینجا جای من نیست خدا منو ببین
خدا منو ببین رویامو برگردون به شبهام
من زندگـیمو از تو میـخوام 
خدا منو ببین خدا منو ببین