تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ماه در میاد که چی بشه می خواد عزیز کی بشه
ماه در میاد چه کار کنه باز آسمونو تار کنه
نمی دونه تو هستی بجای اون نشتی
نمی دونه تو ماهی تو که رفیق راهی
عجب حکایتی شده عشقت عبادتی شده
که از سرم نمیره که از سرم نمیره
عجب روایتی شده عشق تو عادتی شده
خدا ازم نگیره خدا ازم نگیره
ماه در میاد
یه ماه می خواستم که دارم ای ماه شام تارم
تویی رفیق راه من ای غنچه بهارم