تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

من با یه دل پر از شکستگی 
منصرف شدم از عاشقی تو کنار اونـی  بی قرار
من خودم رو میکشم  کنارشدم یه حرف بی کلام 
که با تو نسبتم شد در حد یه  سلام
گرفته جای خالیتو ی عمر یاد تو دائما بجای تو
تو هم جامو خالی کن این بار 
واسه من بیا یه کاری کن
گرفته جای خالیتو یه عمر یاد تو دائما بجای تو
تو هم جامو خالی کن این بار  
واسه من بیا یه کاری کن
نه عاشـقی به حرف تو نبود
  گریه هام به صرف تو نبود
با دلم اگه طرف بشی ممکنه تو هم تلف بشی
شدم یه حرف بی کلام 
که با تو نسبتم شد در حد یه سلام
گرفته جای خالیتو یه عمر یاد تو دائما بجای تو
تو هم جامو خالی کن 
این بار واسه من بیا یه کاری کن
گرفته جای خالیتو یه عمر یاد تو دائما بجای تو
تو هم جامو خالی کن این بار
  واسه من بیا یه کاری کن