تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

کاشکی عشق دیروز هنوز میون ما بود
واسه من توی قلبت هنوز یه ذره جا بود
میخای تنهام بزاری با این دل دیوونه
میگی سیری ازمن به صدهزار بهونه
من دوست دارم عاشقتم اینـجوری آزارم نده
جواب رد به این قلب گرفتـارم نده
نگو تمومه عمر آشنایی
  نگو رسیده لحظه ی جدایی
قسم به اون خدایی که میپرستی
  داروندار این دل فقط توهستی
کاشکی ازاول من میدونسـتم 
معنی حرفایی که میگی نمیدونی
برای قلب ساده ی خوش باور من
مثل هوس های جوونی نمـیمونی