تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

کجا دنبالت بگردم  کجا دیدی بهتر از من 
کجا رفتی بی نشونه  انگاری که سیری از من
کجا پیدات کنم آخه توی این شلوغیه شهر
 تنها دلخوشیم تو بودی اینم از عاقبت من
مگه مال تو نبودم بگو از من چی میخواسـتی
عاشق عشق تو بودم ولی هیچوقت ندونسـتی
تو چشام نگاه نکردی وقت رفـتنت عزیـزم
دیگه هیچ اشکی نمونده که برای تو بریـزم
دیوونه  میـدونه  میمیرم  اگــه  نـبـاشه
می ترسم یه روزی احساسم از هم بپاشه
اگه نباشه ازم جدا شه