تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

وای که از امروز غم فردا را نخور
عزیزم غصه دنیا را نخور
هرچی میشه بذار بشه بگو که فردا را خوشه
عزیزم یکدم دنیا را خوشه     لا  لا لا  لا
بگو که فردا را خوشه      لا  لا لا  لا
یکدم دنیا را خوشه   مائیم و یک جرعه نفس
همین عزیزم مارا   بس
از همه عالم بی خیال
مائیم وعشق و شور و حال  کلبه درویشی داریم
یک عشق آتیشی داریم
مائیم یک سفره نون به زیر سقف آسمون
مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون
مائیم ویار مهربون همین زیاد از سرمون