تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

افتاده دردت تو سرم یه قرص ماه به من بده
به من از این خواب سیاه  جرئت پاشدن بده
جرئت پاشدن بده  مهمون چشمای توام
قلبمو پشت در نذار  پای فراموشی شب
صبحو به خاطرم بیار  صبحو به خاطرم بیار
یه کاری کن دلشوره‌ هام آروم بگیرن یه کمی
واسه یه لحظه‌ هم شده خیال کنم که پیـشمی
یه کاری کن ستاره‌ها دست بکشن روی سرم
از دل تنگ این  قفس  تا ته دنیا بپرم
هر کی به قلب من رسید
چند روزی موند و راهی شد
باز دل دریایی من اسیر تنگ ماهی شد
هر کی که شد سنگ صبور
شیشه این دلو شکست
قید منو عشقو زد و پنجره‌ی قلبشو بست