تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

پا پس نکش از صید من آهوی زیبـاااااا 
لختی بتابان بر رخم  آن روی زیـبااا
تا بودنت باران و  نوری توامان است
مهمان شعرم هر طرف رنگین کمان است
تا بودنت باران و  نوری توامان است
مهمان شعرم هر طرف رنگین کمان است
برگرد و به زیبا شدنت
مرا دوباره زیرو رو کن  با راز رهاتر شدنم
مرا دوباره روبرو کن  برگردو بمان حوصله کن
نظاره کن به چشم خیسم
رویای تو آورده مرا به نامه ای که مینویسم