تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

هیچ وقت پر رنگ نبودی 
این باعث شد ازت دورتر شم
هیچ وقت صادق نبودی
 این باعث شد بی اعتماد شم
بی احساس شم کم رنگ تر شم  ازت دور شم 
کنار من با فکر اون به یاد اون
دیگه بسه خستم کردی 
تو به این حالت عادت کردی
لطفا برو اینجوری راحت ترم 
من به تنهایی این روزا خودمو آروم کردم
دنبال راه های بیخود و غلطی
 تو چی میفهمی از خاطرات لعنتی
نمیدونستم با تو چیزی تهش نیست 
دیگه تو رو نمیدم مثه قبل تشخیص
تو راه رابطه با من شدی منحرف 
خسته از دروغات به شکلای مختلف
میشه که بگذره بی تو یه ساعتم 
تو خودت منو کردی بد عادتم