تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

اون دلش پیش یه احساس دیگست 
خوب میدونم
میدونم من و نمیخواد از تو چشماش میخونم
من واسش فرقی ندارم که برم یا بمونم
نمیخواد عشقم و دیگه اینو حالا میدونم
چرا عشقم و نخواسـت واسه چی نموند کنارم
مگه بهش نگفته بودم کسی رو جز اون ندارم
میدونم من و نمیخواد از تو چشماش میخونم
میدونست عاشقشم من
 میدونست براش میمیرم
میدونست آرومه قلبم وقتی دستاشو میگیرم
دیگه رفته از کنارم بودنش با من محاله
چرا عشقم و نخواست این هنوز برام سواله