تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

این روزا تموم بشه بپرم تو بغلت
بگذره این ناخوشی یه دل سیر ببوسمت
شب و بیداری و شعر شده هم اتاق من
کاشکی خوابم ببره تو خواب بیای سراغ من
دوباره از اون شبا با هم بسازیم تا سحر
هی تو همدیگه بلولیم هی با هم برسم سفر
تو لباسات دراری شب بیافته رو تنت
نزارم دیگه بخوابی وای اگه ببینمت
loy
سرت راحت بذاری روی بالش خودم
نفست هوای من شه بی هوات خسته شدم
لبت قرمز کنی باز تا خودم پاکش کنم
دوباره موت ببندی دوباره بازش کنم
دوباره از اون شبا با هم بسازیم تا سحر
هی تو همدیگه بلولیم هی با هم برسم سفر
تو لباسات دراری شب بیافته رو تنت
نزارم دیگه بخوابی وای اگه ببینمت