تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

تو چشم تو یه حادثه ست که از ستاره سر تر
نجابتی تو چشمات که آبرومـو  میخره
خاطره هام مال خودم تموم شعرام مال تو
اگه بری تو قصه ها بازم میام سراغ تو
بازم  میام سراغ تو
واسه چشمات پر شعرم تو دلیل قصه هامی
هر نفس هم نفس تو مثل غم توی صدامی
نازکم از تو نوشتم گل من ترانه ای تو
مثل تنهایی عاشق پر عاشقانه ای تو
منو ببر به شهر عشق گلایه هاتو خط بزن
تو آرزوی آخری
اگه پر از مصیبتی غماتو هدیه کن به من
تو آبرومو میـخری
یه نیمه جون زخمیم بیا بیا نفس بده
نفس تویی هوا تویی
داغ چشاتو وا کن و ستاره هامو پس بده 
که مالک صدام تویی
واسه چشمات پر شعرم تو دلیل قصه هامی
هر نفس هم نفس تو مثل غم توی صدامی
نازکم از تو نوشتم گل من ترانه ای تو
مثل تنهایی عاشق پرعاشقانه ای تو
منو ببر به شهر عشق گلایه ها تو خط بزن
تو آرزوی آخری
اگه پراز مصیبتی غماتو هدیه کن به من
تو آبرومو میخری
یه نیمه جون زخمیم بیا بیا نفس بده
نفس تویی هوا تویی
داغ چشاتو وا کن و ستاره هامو پس بده
که مالک صدام تویی