تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

چشــات منو داده به دستای بــاد
 دلم عشقتو از کی بخــواد    ـــــ
دل تو با دلم به سادگی راه نمیــاد  
ببـیــن دل من درارو همه بـــست
تو دلم کی به جز تو نشــست   ـــــ
آخه عاشقتم تو به عاشقی میگی هـوس   ـــــ
همش هوس تو رو داره 
دلم دیوونته چاره نداره دلم
به تو دلو بسته دوباره دلم عشق تو کار دلم  ـــــ
نفس نفسم تو رو داد مـیزنه 
نفس توی سینه صدات میزنـه 
نگاه تو مثل جـواب منه تعبیر خواب منـــه  ـــــ
دلـــم دیگه درگـیر عاشقیــه 
توی قلب تو آخـه کیــه    ـــــ
که بهم نمیگی ما دو تا دلمون یکیــه
نذار دیگه سر به سر دل مـــن
 اگه در به در دل مـــن     ـــــ
ولی جای تو دیگه تو دل غافل مـن
آره هوس تو رو داره دلم دیوونـته چاره نداره دلم
به تو دلو بسته دوباره دلم عشـق تو کار دلم  ـــــ
نفس نفسم تو رو داد مـیزنه 
نفس توی سینه صدات میزنـه
نگاه تو مثل جواب منه تعبیـر خواب منـــه  ـــــ